Voorwaarden

Onze Ondernemingsgegevens

De Luierhoek

De winkel ligt in Louis Schuermanstraat 7A, 9040 Sint-Amandsberg

Je kan ons bereiken via
info@luierhoek.be
09 334 55 11

Onze maatschappelijke zetel:
Kunstenaarstraat 116, 9040 Sint-Amandsberg

Btw-nummer: BE0680.866.952

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Luierhoek, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kunstenaarstraat 116, 9040 Sint-Amandsberg, BTW BE 0680.866.952 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Luierhoek moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Luierhoek aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Een overzicht van de leveringskosten vindt u op https://www.luierhoek.be/checkout/verzending/. Leveringskosten worden automatisch berekend tijdens het afrekenen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Luierhoek niet. De Luierhoek is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Luierhoek is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Luierhoek. De Luierhoek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Op de productpagina’s kan je de gewenste variatie kiezen via het drop down menu. Het gekozen aantal kan via de knop ‘in winkelwagen’ aangekocht worden.

Een bestelling kan worden afgerond via de knop ‘afrekenen’. Tijdens het afrekenen worden de gegevens gevraagd die we nodig hebben om je bestelling te behandelen.

De verzendopties met hun prijs worden in het overzicht getoond, waar ook de klant voor een leveringsoptie kan kiezen.

Een akkoord met de algemene voorwaarden is nodig voor iedere bestelling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • cash bij afhaling
 • via Payconic bij afhaling
 • via overschrijving op rekeningnummer BE91 7350 5456 1676
 • Via Ideal
 • via Paypal
 • via betaling met papieren ecocheques bij afhaling in de winkel of wanneer ze verstuurd worden (de voorwaarden voor betaling met ecocheques vind je op https://www.luierhoek.be/ecocheques/)
 • via betaling met elektronische ecocheques online of in de winkel (de voorwaarden voor betaling met ecocheques vind je op https://www.luierhoek.be/ecocheques/)

De Luierhoek is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Duitsland, Verenigd Konikrijk, Portugal, Spanje, Ierland, Zwitserland.

De levering gebeurt door Bpost, DHL of UPS. Bij het afrekenen staat de leveringsoptie, de vervoerder en de verzendingsprijs beschreven.  De levertijd na verzending is in België één werkdag. Afhankelijk van het land van bestemming kan dit variëren.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling. De klant kan kiezen voor een levering naar een postpunt of Pick Up point van UPS of DHL. In dat geval zal de Klant van de vervoeder een email ontvangen wanneer het pakket beschikbaar is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Luierhoek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Luierhoek was geboden.

Indien een pakket naar De Luierhoek teruggestuurd als gevolg van een fout van de klant zal de leveringskost voor een nieuwe verzending door de klant worden gedragen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Luierhoek.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Luierhoek te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Luierhoek.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

Uitzonderingen:

 • producten die speciaal op vraag van de klant besteld zijn
 • wanneer de klant de producten in de winkel van De Luierhoek heeft gekocht of afgehaald. De klant heeft dan de mogelijkheid gehad om de producten te bekijken, waardoor het geen verkoop op afstand meer is.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Luierhoek verwittigen via mail (info@luierhoek.be).

 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Luierhoek heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Luierhoek, Louis Schuermanstraat 7A in Sint-Amandsberg. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Luierhoek zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Luierhoek alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Luierhoek op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen en na ontvangst van de teruggestuurde goederen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Luierhoek geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Luierhoek betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de De Luierhoek klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Luierhoek.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Luierhoek zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van De Luierhoek is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)9 334 55 11, via e-mail op info@luierhoek.be of per post op het volgende adres Louis Schuermanstraat 7A, 9040 Sint-Amandsberg. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Luierhoek beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Luierhoek zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Luierhoek, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

Onze website maakt gebruik van Coockies.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling.

We sturen enkel nieuwsbrieven wanneer u zich daarvoor ingeschreven heeft.

Onze handelsnaam wordt beschermd door het handelsnamenrecht of merkenrecht.

De inhoud van onze website is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Hieronder vallen de teksten, berichten, tekeningen, foto’s gemaakt door De Luierhoek of klanten, video’s, ,…. Ze worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, data en bankrecht, tekeningen-en modellenrecht en andere toepasselijke eigendomsrechten.

Het auteursrecht, het softwarerecht en het databankrecht beschermen het technische karakter van de website.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem contact op via info@luierhoek.be en we passen dit aan.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy https://www.luierhoek.be/privacyverklaring/.

 Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy https://www.luierhoek.be/privacyverklaring/.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Luierhoek om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Luierhoek. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).